vdcd2002

Score: 160
Uploads: 4
Downloads: 1
Create time: 2018-01-17 09:29:40

Upload log:
TAI LIEU THAM KHAO1.gz - chuong trinh mophong schematic
m2.zip - chuong trinh mo phong matlab ghh
code3.rar - chuong trinh mo phong mtlab
code2.rar - chuong trinh mo phong matlab

Download log:
刘金琨滑模变结构控制英文版书籍仿真程序.zip - 刘金琨老师滑模变结构控制英文版书籍仿真程序,按照程度代码可以复现书中的仿真图。

Favorite: