whanghongjun

Score: 434
Uploads: 8
Downloads: 126
Create time: 2009-04-21 19:08:47

Upload log:
RingBuffer.rar - 视频接受缓存队列!考虑多线程下的读数据和写数据!
ffmpeg.rar - 多媒体编程中的视频解码代码!内有五个完整的应用实例
Ccode.rar - windows下C函数实现库,对初学编程者很有帮助!
p264decoder01.rar - x264的解码,VC下可以编译通过,内有源代码!
SDLPlay.rar - 使用SDL开发的视频播放,实现音视频同步播放!!!!
JRTPLib.rar - 流媒体传输,数据打包!非常不错的一个库文件!
MultiThread.rar - 多线程编程技术相关各种资料打包,个人觉得不错!
SDL.rar - 游戏开发,视频开发(内有手册,SDLAPI)

Download log:

Favorite: