BP

Directory: AI-NN-PR
Plat: matlab
Size: 104KB
Downloads: 13
Upload time: 2017-03-30 21:28:29
Uploader: nb123
Description:   BP_Adaboost classifier, RBF neural network regression, GRNN data prediction, discrete hopfield neural network classification, LIBSVM case analysis.

File list:
BP_ADaboost
...........\Bp_Ada_Fore.m,3851,2010-11-28
...........\Bp_Ada_Sort.m,4297,2010-11-28
...........\data.mat,11820,2009-12-28
...........\data1.mat,46394,2009-09-09
GRNN
....\best.mat,1231,2013-08-21
....\chapter8_1.asv,4510,2013-08-21
....\chapter8_1.m,2302,2013-08-21
....\chapter8_2.m,753,2013-08-21
....\data.mat,815,2013-08-21
LIBSVM
......\gr.m,1308,2013-08-18
......\heart_scale.mat,28904,2005-03-22
RBF
...\chapter7_1.m,841,2013-08-21
...\chapter7_2.m,1283,2013-08-21
广义神经网络
............\FCMGRNN.m,5624,2010-11-28
............\netattack.mat,27939,2010-01-30
离散Hopfield
............\chapter10.m,1452,2013-09-02
............\class.mat,443,2009-10-06
............\Readme.txt,453,2013-09-02
............\sim.mat,465,2009-10-06
............\stdlib.m,249,2013-09-02
............\test.m,807,2013-09-02

Download users:

Relate files:

Comment: Add Comment

Favorite users: